Hvert år inden udgangen af første kvartal afholdes generalforsamling. Generalforsamlingen følger foreningens vedtægter.Umiddelbart efter at selve generalforsamlingen er der som regel et indlæg eller to. Det kan feks. være eksempler på foreningens arbejde i det forløbne år.

Der har bl.a. været indlæg om slægtsforskning, om tegneren Hakon Bang, om geologien omkring Horsens Fjord. Endvidere har der været foredrag om geologien ved Horsens Fjord, om Vær Kirke og om Stensballe Skov.

Der har der været vist film fx. om landbrugslivet i midten af forrige århundrede og filmen om Vær Kirke "Se min smukke kirke".

Efter generalforsamlingen i 2017 fortalte Jørgen Hansen om Endelaves og Vorsøs historie.

Ved  generalforsamlingen i marts 2018 fortalte tre af lokalarkivets medlemmer om de bøger med lokalhistorisk indhold, som de havde udgivet i 2017. 


 Som det ses har indlæggene været af et meget varieret indhold, og både de og det fælles kaffebord har været medvirkende til, at Stensballe Lokalhistoriske Arkiv samler flere medlemmer til generalforsamlingen end mange andre foreninger kan gøre. Der er som regel fuldt hus, hvilket vil sige 100 - 110 personer.


 

Referat af generalforsamling 2020
 

 
 

STENSBALLE LOKALHISTORISKE ARKIV
”Nørrevang”, Brådhusvej 50
, Stensballe, 8700 Horsens

www.stensballe-arkiv.dk

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling 
 onsdag den 23. september 2020 kl. 15:00
i Stensballehallens klublokale, Stensballe

 
Generalforsamlingen erstatter den generalforsamling, der skulle være afholdt den 11. marts 2020, men som måtte aflyses p.g.a. Corona situationen.

Formålet er udelukkende at få formaliteterne omkring Lokalarkivets virke bragt på plads, det være sig godkendelse af det reviderede regnskab og budget, genvalg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer m.m.

Der vil derfor ikke være nogen form for servering, foredrag eller anden form for underholdning  -  det må vente lidt endnu.

For at begrænse deltagerantallet vil fra bestyrelsen kun deltage formanden, kassereren og sekretæren.

Der vil naturligvis blive udsendt et udførligt referat af generalforsamlingen til alle medlemmerne.

Dagsordenen vil være i. h. t. Arkivets vedtægter § 6.

DAGSORDEN
1.  Valg af dirigent
2.   Bestyrelsens beretning for det forgangne år
3.   Aflæggelse af det reviderede regnskab
4.   Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår og fastlæggelse af kontingent
5.   Indkomne forslag
      Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsam-
      lingen
6.   Valg af:
           a) Bestyrelse:                      På valg er:
                                                      Jørgen Hansen (modtager genvalg)
                                                      Poul Erik Schreiber (modtager genvalg)
                                                      Finn Skriver Laursen (modtager genvalg)                               
           b) Suppleant:                      På valg er Jørn Christensen (modtager genvalg)
           c) Revisor:                          På valg er Poul Wagner Sørensen (modtager genvalg)
           d) Revisorsuppleant:           På valg er Søren Kragelund (modtager genvalg)
7.   Eventuelt
                                                  ----------------------------
 

Jens Pii Johannessen
formand

 

Lav din egen hjemmeside med mono.net